Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Madde 1- TARAFLAR

1.1 Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Sapphire Sit. No:1/1 Kağıthane İstanbul adresinde mukim INBOX İnternet Hizmetleri Limited Şirketi (Bundan sonra kısaca INBOX olarak anılacaktır.)

1.2  …… adresinde mukim ……………..  (Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Reklam: MÜŞTERİ’nin  INBOX Servisi  ile  Alıcılara  e-posta  yoluyla göndereceği bilgi, duyuru veya kampanya içerikli metinsel ve/veya görsel her türlü tanıtımı,

Veritabanı: MÜŞTERİ’nin hukuka uygun olarak ve ilgililerin rızasıyla topladığı ve reklam gönderimi yapılacak olan kişilerin iletişim bilgilerini içeren datayı,

İYS: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında iletişim izinlerinin tek noktadan yönetilmesini sağlayan ve bu izinleri bir merkezde toplayan İleti Yönetim Sistemi’ne,

Data: MÜŞTERİ’nin abonelerinden oluşan ve bu abonelere ait e-posta adresi, telefon numarası gibi bilgiler,

Alıcı: İşbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, MÜŞTERİ’nin INBOX’ın sunduğu e-posta pazarlama platformu ile e-posta gönderimi yapacağı kişileri,

INBOX Servisi: INBOX’ın sunduğu altyapı ve yazılım desteği ile MÜŞTERİ’nin Alıcılara toplu olarak e-posta gönderebildiği kampanya yönetim sistemini,

Site: www.inboxmailmarketing.com ve www.useinbox.com alan adları üzerinden yayın yapan INBOX Servisi’nin internet üzerinden kullanılmasına olanak sağlayan INBOX’a ait web sitesini, ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu MÜŞTERİ’nin hukuka uygun olarak ve ilgililerin rızasıyla topladığı Alıcılara ait iletişim bilgilerini içeren veritabanına izinli pazarlama yöntemiyle reklam içerikli e- posta göndermesi için INBOX’ ın yazılım desteği ve altyapı hizmeti sunması ve alıcılara ait iletişim bilgilerini içeren veri tabanına kaydını ve bu kayıtların İYS platformuna entegre edilmesi için ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MADDE 4 – INBOX’IN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 INBOX, MÜŞTERİ’nin INBOX Servisi  ile  internet üzerinden Alıcılara gönderim yapabilmesi ve MÜŞTERİ’nin INBOX Servisi  ile  internet üzerinden datalarını İYS platformuna entegre edebilmeleri için Site’de MÜŞTERİ’ye özel üyelik hesabı açarak, kullanıcı adı ile şifreden oluşan hesap bilgilerini MÜŞTERİ’ye e-posta ile bildirecektir.

4.2 INBOX, MÜŞTERİ’nin INBOX Servisi’ni güvenli bir şekilde kullanabilmesi için MÜŞTERİ’nin giriş yapacağı web sayfasında güvenli (şifreli) bağlantı imkânı sunacaktır. Ayrıca INBOX bu sistemin kullanımına ilişkin olarak MÜŞTERİ’a hem gerekli tüm bilgileri verecek hem de her zaman kullanıma ilişkin teknik desteği sağlayacaktır. Bu hizmet işbu sözleşmenin 6.3. Maddesinde belirlenen ek hizmetler kapsamında değildir.

4.3 INBOX, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini, erişim sağlayıcılar ve/veya yer sağlayıcılar tarafında meydana gelebilecek teknik arızalar veya INBOX’ın kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilememesine neden olan üçüncü kişiler kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik veya zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler INBOX tarafından en kısa zamanda ve her halde en geç 2 (iki) işgünü içinde yerine getirilecektir. Ayrıca bu tip bir aksaklık olması durumunda INBOX aksaklığın nedenini MÜŞTERİ’a bildirecek ve aksaklığın giderilmesi için azami özeni gösterecektir.

4.4 INBOX, MÜŞTERİ’nin INBOX Servisi’ni en iyi ve optimum düzeyde kullanması ve reklam gönderimlerinin herhangi bir aksaklık olmaksızın yapılması için gerekli teknik altyapıyı sağlayacaktır. Ancak, MÜŞTERİ’nin kendi kusuru veya hatalı kullanımından dolayı kaynaklanan nedenlerle eksik, yanlış veya bozuk reklam gönderimi yapılmasından veya bu nedenle, yapılan reklam gönderimlerinin Alıcılara ulaşmamasından dolayı INBOX sorumlu tutulamaz.

4.5 INBOX, MÜŞTERİ tarafından INBOX Servisi’ ne yüklenen verilerin yedeğini her gün saat 24.00’da yapacaktır. Bununla birlikte, INBOX’ın kusuruna dayanmayan bir sebeple verilerin bozulması veya silinmesi durumunda, son yedekleme tarihi ile veri kaybının gerçekleştiği tarih arasındaki veri kaybından INBOX sorumlu değildir. Verilerin yedeklemesinin sözleşme ile taahhüt edilen zamanda yapılmaması nedeni ile oluşan veri kaybından INBOX sorumludur.

4.6 INBOX Servisi’nin yazılımında veya altyapısında bulunan hatalar veya aksaklıklar nedeniyle, gönderilemeyen reklamlardan INBOX sorumludur. Bu durumda INBOX, hatalı, eksik veya yanlış gönderilen veya hiç gönderilemeyen reklamların tekrar gönderilmesinden ek bir ücret talep etmeksizin sorumlu olacaktır. Ayrıca bu tip bir aksaklık nedeniyle MÜŞTERİ’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda INBOX doğmuş ve doğacak menfi ve müspet zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

4.7 INBOX, MÜŞTERİ’nin reklam gönderimi yaptığı veri tabanında bulunan verilerin hukuka aykırı olarak veya ilgililerin rızası olmaksızın toplandığını, Alıcılardan reklam gönderimi için izin veya onay alınmadığını ya da INBOX sunucuları üzerinden hukuka aykırı olarak SPAM (İstemsiz Çöp Posta) gönderildiğini tespit etmesi halinde bu durumu MÜŞTERİ’a yazılı olarak ihbar edecektir. Ancak yazılı ihbara rağmen durum devam ederse INBOX’ın sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. İşbu madde kapsamında sözleşmenin feshedilmesi halinde, MÜŞTERİ’nin fesih anına kadar işbu sözleşmede çerçevesinde aldığı hizmetlere ilişkin ödeme yükümlülükleri ortadan kalkmaz.

4.8 INBOX, MÜŞTERİ’nin INBOX Servisi’nde kullandığı veri tabanını gizli bilgi olarak koruyacağını, başka bir kampanyada kullanmayacağını, kullandırtmayacağını ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9 INBOX, MÜŞTERİ’nin hazırladığı eposta çalışmalarının gönderilmesi aşamasında tüm teknik altyapıyı sağlamakla yükümlüdür. Gönderilen e-postaların alıcıya ulaşmasıyla ilgili tüm aşamalar tamamen alıcı e-posta sunucusu yapılandırılmasıyla ilgili olduğundan MÜŞTERİ’nin gönderdiği e-postanın alıcıya ulaşmaması durumunda INBOX sorumlu tutulamaz.

4.10 INBOX, İYS ile günlük mutabakat yaparak verilerinizi senkronize edecektir.

4.11 Spam gönderim tespit edilmesi durumunda herhangi bir para iadesi olmadan hizmet INBOX tarafından tek taraflı olarak iptal edilir.

4.12 Yasal olmayan içerik gönderimi tespit edilmesi durumunda (kumar, pornografik, dolandırıcılık v.b.) hesap INBOX tarafından kapatılır

4.13 Aktif sözleşmesi bulunmayan (INBOX ile çalışmayı bırakmış) ücretli hesapların verileri maksimum 90 gün saklanabilmektedir. Aktif paket olmadığında verilerinizin size özel tahsis edilmiş sunucularımızda barındırılması tarafımızda maliyet oluşturmaktadır. Bu sebeple INBOX verilerinizi aktif sözleşmeniz yoksa kısıtlı bir süre saklayabilmektedir. Ayrıca ücretsiz hesaplar 90 gün boyunca hareketsiz kaldığında size bilgi verilmesi şartıyla sistemden kaldırılmaktadır. Bilgilendirmeler sistemde kayıtlı hesabınızın e-posta adresine elektronik e-posta gönderilerek yapılmaktadır.

 

MADDE 5 – MÜŞTERİ’NIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 INBOX, Site’nin güvenlik altyapısı için gereken tüm tedbirleri alacaktır. Ancak INBOX tarafından MÜŞTERİ’a verilen Site için gerekli hesap bilgilerinin güvenliği tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup, bu bilgilerin MÜŞTERİ tarafından gerektiği gibi korunmaması sebebiyle üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde Siteye yapılan yetkisiz girişlerden ve INBOX Servisi’nin yetkisiz kullanımından dolayı INBOX’ın sorumluluğu yoktur.

5.2 MÜŞTERİ, INBOX servisi ile yapacağı tüm gönderimlerde, Alıcıların gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişi olarak kendisini tanıyabileceği ölçüde tanıtıcı bilgiler bulunduracağını ve göndericisi belli olmayan veya Alıcı tarafından anlaşılmayacak tarzda gönderim yapmayacağını taahhüt eder.

5.3 MÜŞTERİ, INBOX Servisi’ni sadece data saklama ve bu dataların İYS platformuyla entegre çalışması amacıyla kullanacağını, INBOX Servisi’nde kullanacağı veri tabanında bulunan bilgilerin hukuka uygun olarak ve ilgililerin rızasıyla topladığını ve ilgililerden kendilerine reklam göndermek için onay aldığını, ilgilerinin rızası olmaksızın toplanan bilgilerden oluşan veri tabanını INBOX Servisi’nde kullanmayacağını, reklam gönderimi için izin/onay almadığı Alıcılara INBOX Servisi ile reklam göndermeyeceğini, INBOX Servisi’ni kullanırken elektronik ticaretle ilgili mevzuata uygun davranacağını, içeriği veya gönderimi hukuka aykırı olan gönderimler yapmayacağını kabul, taahhüt ve garanti eder.

 

5.4 MÜŞTERİ, Alıcılara göndereceği reklam içeriklerinde, Alıcının reklam içerikli E-Posta almak istemediğini bildirebileceği bir bağlantı (köprü) veya iletişim adresi bulunduracağını ve mesaj almak istemediğini bildiren Alıcılara 24 saat içinde gönderimleri durduracağını ve INBOX Servisi ile tekrar mesaj göndermeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.

5.5 MÜŞTERİ, INBOX Servisi’ni sadece izinli pazarlama çalışması amacıyla kullanacağını, INBOX Servisi’nde kullanacağı veri tabanında bulunan bilgilerin hukuka uygun olarak ve ilgililerin rızasıyla topladığını ve ilgililerden kendilerine reklam göndermek için onay aldığını, ilgilerinin rızası olmaksızın toplanan bilgilerden oluşan veri tabanını INBOX Servisi’nde kullanmayacağını, reklam gönderimi için izin/onay almadığı Alıcılara INBOX Servisi ile reklam göndermeyeceğini, INBOX Servisi’ni kullanırken elektronik ticaretle ilgili mevzuata uygun davranacağını, içeriği veya gönderimi hukuka aykırı olan gönderimler yapmayacağını kabul, taahhüt ve garanti eder.

5.6 MÜŞTERİ, Alıcılara göndereceği E-Posta mesajlarında yer alan reklam içeriklerinin hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka, rekabet kurallarına, Reklam Kurulu ilke ve kararlarına uygun olacağını ve üçüncü kişilere ait fikri ve sınai hakları ihlal etmeyeceğini taahhüt ve garanti eder. MÜŞTERİ reklam içerikleri nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta tek muhatabın kendisi olduğunu ve reklam içeriklerinden kaynaklanabilecek tüm sorumluluğun tek başına kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.7 MÜŞTERİ işbu sözleşme konusu hizmetlerle alakalı her türlü talep ve uyarılarını INBOX ’a yazılı olarak (E-Posta) iletecektir. Yazılı olarak yapılmayan uyarı ve talepler nedeniyle işbu sözleşme konusu hizmette meydana gelebilecek aksaklıklardan ve gecikmelerden INBOX sorumlu olmayacaktır.

5.8 MÜŞTERİ, INBOX platformunda hesabını oluşturduktan sonra İYS entegrasyon hizmetinden faydalanabilmek için INBOX’ı entegratör firma olarak yetkilendirmesi gerekmektedir. INBOX’ın MÜŞTERİ’ye ait İYS hesaplarına giriş yetkisi olmayacağından bu işlemin yapılması MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

5.9 MÜŞTERİ’nin API aracılığı ile İYS’ye aktardığı bilgileri iys.useinbox.com adresinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak takip edebilmektedir. Bu aktarım sırasında doğacak herhangi bir sorundan veya yanlış veri aktarımından MÜŞTERİ sorumludur.

5.10 INBOX Servisi her gönderilen e-bültenin en altına otomatik olarak “üyelikten ayrıl” bağlantısını ekler ve alıcıların kolayca abonelikten ayrılabilmesini sağlar.

5.11 MÜŞTERİ, aylık plan paketlerinde toplu halde kişi silme yetkisine sahip değildir.

5.12 INBOX, hiç gönderim yapılmaması durumunda 7 gün içerisinde para iadesi yapabilmektedir.

 

 

MADDE 6 – ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

6.1 MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında …… paketini 1 yıl süreyle kullanma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ bu hizmet karşılığında ……. ödemeyi kabul etmiştir. Döviz kuru olarak faturalandırmanın yapılacağı günün T.C. Merkez Bankası kuru baz alınacaktır.

6.2 MÜŞTERİ’nin data aktarımı dışında, özel hesap yönetimi desteği istemesi durumunda, bu hizmetler MÜŞTERİ’nin (kullanıcı) onayı doğrultusunda ekstra olarak fiyatlandırılacaktır. Özel hesap yönetimi, MÜŞTERİ’nin INBOX hesabında yapılacak her türlü işlemin INBOX çalışanları tarafından yapılmasını içermektedir.

6.3 Taraflardan birinin işbu sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer Tarafın hizmeti dondurma veya fesih hakları saklıdır.

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

7.1 İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve imza tarihinden itibaren 1 yıl (Bir Yıl) sürenin bitimi ile herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın sona erer. Sözleşme süresi, ancak tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı sağlamaları halinde uzatılabilir. 

7.2 Sözleşme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme bedelinin ve ek hizmet bedellerinin TL olarak kararlaştırılmış olması durumunda, sözleşme bedeli yıllık %10 oranında arttırılacaktır. Sözleşme bedelinin yabancı para birimi üzerinden kararlaştırılması halinde ise %4 arttırılacaktır.

MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

MÜŞTERİ,  iş bu Sözleşmeyi, tek taraflı olarak hiçbir gerekçe göstermeden her zaman fesih etme hakkına sahip olup, INBOX bu fesih nedeni ile MÜŞTERİ’dan herhangi bir doğrudan ve dolaylı zarar ve/veya tazminat veya her ne ad altında olursa olsun başka bir bedel talep etmeyecektir. Sadece MÜŞTERİ tarafından, fesih tarihine kadar olan ücret hak edişleri İNBOX’a ödenecektir.

MADDE 9- SIR SAKLAMA ve GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

9.1 İşbu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ tarafından INBOX’a yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen her türlü MÜŞTERİ(kullanıcı adı) ve veritabanı bilgileri ile INBOX tarafından MÜŞTERİ’a yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen uygulama, yazılım, kod, program, eğitim, doküman, bilgi ve materyaller gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamındadır.

9.2  Taraflar,  gizli  bilgiyi  yalnızca  veriliş  amacına  uygun  ve  bu  amaçla  sınırlı  olarak kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir

9.3 Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve işbu sözleşme kapsamında işbirliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin korunması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.

9.4 Gizli bilginin tarafların bir kusuru olmaksızın kamuya mal olması, gizli bilginin tarafların dışında bir kaynak tarafından kamuya ifşa edilmesi, gizli bilginin yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklanmasının kanunen zorunlu olması ve gizli bilginin zaten önceden kamuya ifşa olması halleri gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamı dışındadır.

9.5 Gizli bilgi INBOX ve İYS platformu arasında entegrasyon çalışması sonrası eşzamanlı olarak saklanacaktır. İYS platformunda oluşacak aksaklık, hata, kesinti gibi sebepler nedeniyle meydana gelebilecek veri kaybından INBOX sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 10 – LİSANS ve TELİF HAKLARI

10.1 MÜŞTERİ, INBOX Servisi’nde kullanılan ve tüm hakları münhasıran INBOX’a ait olan web sitesini, yazılımları, programları, sistem mimarisini ve sistem kodlarını sadece işbu sözleşme süresince ve işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını, yazılımlara ait kaynak kodlarını, ara yüzleri, sistem mimarisini ve sistem kodlarını tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya ücretsiz olarak devretmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, umuma sunmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını, içeriğinde değişiklik yapmayacağını, kaynak kodu dönüştürme veya ters mühendislik işlemleri uygulamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi INBOX’ın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

10.2 MÜŞTERİ, INBOX Servisi’ne ilişkin teknik ve ticari fikirleri hukuka aykırı olarak kullanmayacağını, üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını, haksız rekabet teşkil edecek şekilde kopyalamayacağını ve benzer ürünler üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 – MÜCBİR SEBEPLER

11.1 Taraflar, deprem, sel, yangın, doğal afet, savaş, seferberlik, sıkıyönetim, grev, lokavt, isyan, ayaklanma, terör ve benzeri mücbir sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde sorumlu olmayacaklardır.

11.2 Mücbir sebep durumunun 30 (otuz) günden fazla devam etmesi halinde taraflar bir araya gelerek, işbu sözleşmenin devamını, askıya alınmasını veya feshedilmesini müzakere edeceklerdir. Fesih halinde taraflar, mücbir sebepler nedeniyle işbu sözleşmenin uygulanamamış hükümleri nedeniyle birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

MADDE 12 – DİĞER HÜKÜMLER

12.1 Taraflardan biri, diğer tarafın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini doğrudan veya dolaylı, kısmen veya tamamen üçüncü gerçek veya tüzel kişilere devredemez.

12.2 İşbu sözleşme kapsamında yapılacak gönderimlerle ilgili olarak bir mevzuat değişikliği olduğu takdirde, işbu sözleşme hükümleri yeni mevzuata uyum sağlanması açısından taraflarca değişen mevzuata göre karşılıklı mutabık kalınmak suretiyle güncellenecek ve yenilenecektir.

MADDE 13 – TEBLİGATLAR

13.1 Taraflardan birisi diğerine yazılı olarak adres değişikliğini 10 gün içerisinde noter aracılığı ile yazılı olarak bildirmediği takdirde tarafların işbu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar Tebligat Kanunu ilgili hükümleri uyarınca geçerli olacaktır.

MADDE 14 – DELİL ve YETKİ ANLAŞMASI

14.1  Taraflar,  işbu  sözleşmeden  kaynaklanabilecek  uyuşmazlıklarda,  tarafların  usulüne uygun olarak tutulmuş ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar ortamındaki kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler.

14.2  İşbu  sözleşmeden  doğacak  ihtilafların  çözümünde  İstanbul Mahkemeleri  ve  İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

5 (beş) sayfa ve 14 (on dört) maddeden oluşan işbu sözleşme, bir nüsha olarak hazırlanmış ve tarafların mutabakatı sonucu imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Son güncelleme: 27 Kasım 2020

© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy